Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 sierpnia 2019  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont elewacji I/Olkusz, Al. 1000-lecia 11.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  070000/271/7/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7
  45410000-4
  45261320-3
  45262100-2

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów
  sektor A, parter - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  25 września 2019  12:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2019  07:35

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2019  14:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  14:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  11:20