Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 września 2019  12:21

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  „Rozbudowa sieci logiczno-elektrycznej” w budynku Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy ul. Kasztanowej 1.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/8/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
  45314300-4 Instalowania infrastruktury okablowania.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście: w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
  Sala Obsługi Klientów – Informacja ogólna - dziennik podawczy (parter),
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 201, ul. Kasztanowa 1,
  58-390 Wałbrzych,

 • Termin składania ofert

  18 września 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp,

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 201,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: zap_walbrzych@zus.pl, lub
  3. faksem na nr: (74) 64-97-112.

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  - w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Marek Szczepanowski - tel. 74 64-97- 414
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  - w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  Marta Onak, 74 64-97-105,
  Bogusław Chlipała, 74 64 -97-254,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2019  14:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 października 2019  10:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2019  13:31