Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 września 2019  13:16

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Dostosowanie Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Aleksandrowie Kujawskim do standardów ZUS.

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W TORUNIU

 • Adres zamawiającego

  ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  560000/271/07/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE,
  45310000-0 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
  45330000-0 ROBOTY INSTALACYJNE ,
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne,
  39131100-0 Regały archiwalne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu,
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń,
  pokój nr 102 A

 • Termin składania ofert

  18 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 września 2019  14:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 września 2019  14:11

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 września 2019  15:04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  12:53

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 grudnia 2019  10:07