Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 września 2019  14:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Naprawa wraz z malowaniem elewacji budynków C i D Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zabrzu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zabrzu
  ul. Szczęść Boże 18
  41-800 Zabrze

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  480000/271/2/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  45410000-4 Tynkowanie
  45443000-4 Roboty elewacyjne
  45442100-8 Roboty malarskie
  45262120-8 Wznoszenie rusztowań
  45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
  45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze, I piętro, pok. 119 lub przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

 • Termin składania ofert

  20 września 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 października 2019  12:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2019  14:45