Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 września 2019  14:06

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup wraz z dostawą samochodu osobowo-ciężarowego typu 4+1 i osobowo-ciężarowego typu 5+1 na potrzeby Oddziału ZUS w Koszalinie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Juliana Fałata 30
  75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  170000/271/19/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34130000-7 - pojazdy silnikowe do transportu towarów
  34136000-9 - samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. J. Fałata 30
  75-434 Koszalin
  pokój: 021 (parter)

 • Termin składania ofert

  13 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - pani Barbara Wojtan,
  - pani Katarzyna Saporowska,
  w dniach (roboczych): od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, tel.: 94 348 55 14.
  Adres e¬mail Zamawiającego: zap_koszalin@zus.pl
  (w tytule proszę podać nr postępowania: 170000/271/19/2019-ZAP).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 września 2019  15:22

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 września 2019  10:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 września 2019  10:57

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 września 2019  13:23

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 września 2019  15:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 października 2019  14:26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 października 2019  13:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2019  08:32