Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 września 2019  13:35

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 33”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP-3/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
  71520000 – 9 Usługi nadzoru budowlanego,
  71244000 – 0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,
  71310000 – 4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,
  71247000 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
  71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
  79994000 – 8 Usługi zarządzania umowami,
  75140000 – 5 Usługi zarzadzania budową,
  71630000 – 3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce

 • Termin składania ofert

  18 września 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Marcin Adamczyk, stanowisko służbowe: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  tel. (0 41) 33 56 807 , e-mail: marcin.adamczyk@zus.plgodziny pracy: 7.30 – 15.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Kolberga 2a, piętro III, Sala narad przy sekretariacie - pok. 301, o godzinie 11:00.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2019  13:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  13:07