Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 września 2019  13:15

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (5+1) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/7/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34100000-8 Pojazdy silnikowe

  Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (5+1) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
  a) Część nr 1: zakup i dostawa 1 szt. samochodu osobowo-ciężarowego (5+1),
  b) Część nr 2: zakup i dostawa 1 szt. samochodu osobowo-ciężarowego (5+1).

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań
  Sekretariat pok. 353 w budynku A

 • Termin składania ofert

  8 października 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2019  10:40

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2019  12:40

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2019  14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2019  14:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  14:15