Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  27 września 2019  13:42

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału ZUS w Rybniku, Krakowie, Bielsku-Białej i Chrzanowie

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W RYBNIKU

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  340000/271/1/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

 • Termin składania ofert

  4 listopada 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na mini Portalu e941705a-ad47-460d-9ca1-2c3a6497901a

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 listopada 2019  14:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2019  13:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 stycznia 2020  14:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lutego 2020  13:23