W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 października 2019  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
  1) „Części 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1,
  2) „Części 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1,
  3) „Części 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/24/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu.
  2. Dodatkowe kody CPV:
  34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób,
  34136000-9 - samochody półciężarowe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443.

 • Termin składania ofert

  11 października 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1. Artur Jaźwiec, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 008, tel. +48 627357130,
  2. Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443, tel. +48 627357286.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2019  14:20

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2019  14:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  14:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  14:50