Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 października 2019  14:55

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/22/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Główny kod CPV: 45313100-5 – Instalowanie wind,
  2. Dodatkowe kody CPV:
  45111300-1 – Roboty rozbiórkowe,
  45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
  45442100-8 – Roboty malarskie,
  45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pok. 443.

 • Termin składania ofert

  28 października 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1. Waldemar Skrzypczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 005, tel. +48 627357333,
  2. Damian Winiarski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443, tel. +48 627357286.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 października 2019  10:45

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2019  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2019  13:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2019  10:15