Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 października 2019  15:15

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP oraz systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu, przy ul. Konopnickiej 31

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000_271_23_2019_ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny kod CPV: 45300000-0
  Dodatkowe kody CPV: 45312100-8 ; 45312200-9.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443

 • Termin składania ofert

  5 listopada 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (teks jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1) Waldemar Skrzypczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 005, tel. +48 627357333;
  2) Monika Kierzek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443, tel. +48 627357286.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2019  14:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  13:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2019  09:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 listopada 2019  16:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2019  13:00
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  1) Waldemar Skrzypczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 005, tel. +48 627357333,
  2) Monika Kierzek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443, tel. +48 627357286.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia