Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 października 2019  13:15

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach składnicy akt segment A i B O/ZUS Chrzanów, ul. Oświęcimska 12 i 14

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  070000/271/9/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów,
  sektor A, parter - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  15 listopada 2019  12:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Jest to część zamówienia, którego łączna wartość przekracza równowartość kwoty 30 000 euro.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2019  14:40

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2019  14:47

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2019  13:40

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  13:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2019  11:10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2019  14:48