Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 listopada 2019  11:51

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa mebli biurowych dla ZUS Oddział w Krakowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/6/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 39110000-6 - siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
  CPV 39131100-0 - Regały archiwalne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Pędzichów 27, dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,

  lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  19 listopada 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Postepowanie prowadzone zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2019  13:40

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2019  12:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 listopada 2019  14:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  11:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  11:53