Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 listopada 2019  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Zakup mebli biurowych na potrzeby Oddziału ZUS w Biłgoraju

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Biłgoraju

 • Adres zamawiającego

  Oddział w Biłgoraju
  ul. Kościuszki 103, 23 - 400 Biłgoraj

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  030000/271/4/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1) w zakresie części I:
  a) 39100000-3 – Meble,
  b) 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie,
  c) 39113100-8 – Fotele,
  d) 39121200-8 – Stoły;
  2) w zakresie części II:
  a) 39113100-8 – Fotele.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oddział ZUS w Biłgoraju ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, na sali obsługi klienta, stanowisko INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  21 listopada 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 upzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
  1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r. o godz. 9:30;
  2) miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala szkoleniowa (nr 406 ) lub pokój nr 214.
  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
  1) Monika Bednarz – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103;
  2) Sabina Nizio – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
  3. Osoby o których mowa w pkt 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 listopada 2019  09:26

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2019  12:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 grudnia 2019  13:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 grudnia 2019  14:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2019  07:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 grudnia 2019  12:45