Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 listopada 2019  13:41

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń serwerowni w budynku przy ul. Zana 38A w Lublinie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  ul. T. Zana 36, 38C;
  20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/271/11/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45400000-1 - „Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych”, 45331000-6 - „Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”, 45310000-3 - „Roboty instalacyjne elektryczne”

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, pok. Nr 406 – budynek przy ul. T. Zana 38C.

 • Termin składania ofert

  10 grudnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Ustanawianie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy niniejszego zamówienia.

 • Dodatkowe informacje

  1.SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zus.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie opublikowano w dniu 19.11. 2019r. na portalu UZP) do upływu terminu składania ofert;

  2. Zamawiający ustala, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w zakresie przekazywania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w postaci skanów dokumentów podpisanych przez wykonawcę lub osobę uprawnioną); przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji. Adres poczty elektronicznej w celu realizacji tego ustalenia to: ZAP_Lublin@zus.pl Niezależnie od powyższego ustalenia dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481 ze zm.), przez posłańca lub osobiście;
  Forma pisemna , pod rygorem nieważności, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty;

  3. W zakresie określonym ustawą, Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne

  4. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2019  13:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2020  10:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2020  12:37