W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 listopada 2019  09:36

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych posesji, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń oraz śliskości w okresie zimowym w obiektach Oddziału ZUS w Wałbrzychu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/11/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 Usługi sprzątania budynków;
  90919200-4 Usługi sprzątania biur;
  90911100-7 Usługi sprzątania miejsc noclegowych;
  90919100-3 Usługi czyszczenia urządzeń biurowych;
  90916000-1 Usługi czyszczenia sprzętu telefonicznego;
  90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic;
  90914000-7 Usługi sprzątania parkingów;
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych;
  98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho;
  90620000-9 Usługi odśnieżania;
  90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń;

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  8 stycznia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0b5183b0-07c1-4b28-be1f-fae77ee3ec7b
  Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.11.2019 r. numer 2019/S 230-564485
  Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 grudnia 2019  11:26

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2019  11:05

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 stycznia 2020  13:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 stycznia 2020  12:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2020  10:02