Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  27 grudnia 2019  09:01

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi serwisu sprzętu drukującego w Oddziałach ZUS w Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu i Wrocławiu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. B. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/20/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami do niej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  30 stycznia 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 970b55f3-a768-4f37-a005-9c582aa7f908
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2020  09:15