Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 stycznia 2020  15:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach ZUS I Oddział w Poznaniu oraz w podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych i pomieszczeniach wynajmowanych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kod główny:
  90910000-9 Usługi sprzątania.
  Kody uzupełniające:
  90911200-8 Usługi sprzątania budynków
  90919200-4 Usługi sprzątania biur
  90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 Usługi odśnieżania
  90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
  90911300-9 Usługi czyszczenia okien
  90914000-7 Usługi sprzątania parkingów
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami - w tym JEDZ - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty/wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link za pośrednictwem, którego Wykonawca może złożyć ofertę: http://epuap.gov.pl/wps/myportal/. Link do miniPortalu: http://miniportal.uzp.gov.pl/.

 • Termin składania ofert

  3 marca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: bbfd5493-bcb8-424c-963e-c71a51bb549a
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2020  14:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2020  15:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 marca 2020  08:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2020  10:45