Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 stycznia 2020  11:32

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis drukarek wielobarwnych Xerox XC1000 i Xerox 770

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/85/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Dla części A i B zamówienia 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  11 marca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania e0f940e4-e89c-46f9-a9f1-b487f6037470
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest w folderze "Siwz na stronie 85-19"
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C", piętro I, Sala narad - pok. 135, o godzinie 13:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2020  10:20

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2020  11:04
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: IV.2.2 - Termin składania ofert
  dotyczy A i B zamówienia
  Było:
  11.03.2020 r. godz. 09:00
  Jest:
  17.03.2020 r. godz. 10:00
  Numer sekcji: IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert
  dotyczy A i B zamówienia
  Było:
  11.03.2020 r. godz. 13:00
  Jest
  17.03.2020 r. godz. 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  17 marca 2020  10:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 marca 2020  17:17
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: IV.2.2. Termin składania ofert
  dotyczy A i B zamówienia
  Było:
  17.03.2020 r godz. 10:00
  Jest:
  25.03.2020 r. godzi. 10:00
  Numer sekcji: IV.2.7. - Warunki otwarcia ofert
  dotyczy A i B zamówienia
  Było:
  17.03.2020 r. godz. 13:00
  Jest:
  25.03.2020 r. godz. 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  25 marca 2020  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 marca 2020  17:22

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2020  11:04