Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lutego 2020  07:50

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych – 2 części
  /zamówienie z prawem opcji/

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań
  T: +48 61 874 53 00
  F: +48 61 877 28 50

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 64200000-8 usługi telekomunikacyjne,
  - 64210000-1 usługi telefoniczne i przesyłu danych,
  - 64211000-8 publiczne usługi telefoniczne,
  - 64211100-9 usługi telefonii lokalnej,
  - 64211200-0 usługi telefonii międzymiastowej,
  - 32540000-0 centrale telefoniczne,
  - 32541000-7 wyposażenie centrali,
  - 32522000-8 sprzęt telekomunikacyjny,
  - 45232332-8 telekomunikacyjne roboty dodatkowe,
  - 45314100-2 instalowanie central telefonicznych,
  - 45314120-8 instalowanie abonenckich central telefonicznych,

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31, budynek A, piętro I, pok. 102 - sekretariat

 • Termin składania ofert

  4 marca 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:
  Aneta Malewska
  e-mail: aneta.malewska@zus.pl
  T: +48 61 874 54 78 lub +48 61 874 53 00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2020  08:01

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lutego 2020  12:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 marca 2020  14:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2020  14:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 kwietnia 2020  13:51