Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 lutego 2020  14:34

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis urządzeń drukujących

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 Warszawa, Oddział ZUS w Lublinie,20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 36, 38C

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/273/02/2020 – ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50300000-8 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS Oddział w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin, piętro IV, pok. Nr 406 – budynek przy ul. T. Zana 38C.

 • Termin składania ofert

  27 lutego 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  NIE

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  NIE DOTYCZY

 • Dodatkowe informacje

  1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zus.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie opublikowano w dniu 19.02.2020 r. na portalu UZP) do upływu terminu składania ofert; 2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Zdzisław Jałtoszuk tel.: 81 535-77-93; e-mail: ZAP_Lublin@zus.pl w godz. 07:30 –15:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A; 4. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia (o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy), tj. dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych i młodocianych w celu przygotowania zawodowego, niepełnosprawnych i innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 6. Zamawiający ustala, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w zakresie przekazywania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w postaci skanów dokumentów podpisanych przez wykonawcę lub osobę uprawnioną); przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji. Adres poczty elektronicznej w celu realizacji tego ustalenia to: ZAP_Lublin@zus.pl Niezależnie od powyższego ustalenia dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481 ze zm.), przez posłańca lub osobiście; Forma pisemna , pod rygorem nieważności, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty; 7. W zakresie określonym ustawą, Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/ o-zus/zamowienia-publiczne

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lutego 2020  14:03

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lutego 2020  14:35

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2020  14:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2020  11:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 kwietnia 2020  10:01