Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 lutego 2020  12:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS).

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/65/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  8 kwietnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego:
  1) w związku z możliwością pojawienia się istotnego nowego obszaru KSI do utrzymania przez zewnętrznego wykonawcę (np. wskutek dużych projektów legislacyjnych bądź zmian architektonicznych i technologicznych – np. KSI 2.0) przewiduje się udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. przekazania do utrzymania wykonawcy usług podobnych lub tożsamych w zakresie Usług aplikacyjnych IT, Usług biznesowych, utrzymania podobnych Narzędzi i Procesów utrzymania IT, Usług serwisowych określonych w Metrykach Usług Wykonawcy wskazanych w Załącznikach 6-8 do wzoru umowy a także Usług dodatkowych określonych w Załączniku 12 do wzoru umowy i pełnienia, do wszystkich zleconych usług, roli Integratora KSI na zasadach określonych w Załączniku 10 do wzoru umowy;
  2) w przypadku gdy prognozy dotyczące wydatkowania środków na usługi objęte Umową wskazują na możliwość wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, określonej w art. 7 ust. 3 wzoru umowy, przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa, Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu tożsamych usług tj. w zakresie Usług aplikacyjnych IT, Usług biznesowych, utrzymania podobnych Narzędzi i Procesów utrzymania IT, Usług serwisowych określonych w Metrykach Usług Wykonawcy wskazanych w Załącznikach 6-8 do wzoru umowy, a także Usług dodatkowych określonych w Załączniku 12 do wzoru umowy i pełnienia, do wszystkich zleconych usług, roli Integratora KSI na zasadach określonych w Załączniku 10 do wzoru umowy.
  Zamówienie w zakresie usług podobnych lub tożsamych będzie odbywać się na zasadach jak w zamówieniu podstawowym określonych odpowiednio w załącznikach do wzoru umowy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: d60030ee-5861-411c-872f-8ff955fa70a9
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2020  15:00