Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 lutego 2020  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Obsługa konserwatorska Inspektoratów ZUS w Choszcznie, Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Świnoujściu oraz w Oddziale ZUS w Szczecinie, w podziale na 3 części:
  część 1 - obiekty Oddziału ZUS w Szczecinie i Inspektoratu w Gryfinie
  część 2 - obiekty Inspektoratów w Gryficach i Świnoujściu
  część 3 - obiekty Inspektoratów w Choszcznie i Pyrzycach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/U/1/ZAP/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50 00 00 00-5 usługi naprawcze i konserwacyjne
  50 70 00 00-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
  50 72 10 00-5 obsługa instalacji grzewczych
  98 39 50 00-8 usługi ślusarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal.

 • Termin składania ofert

  31 marca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 359f5d8a-5f6f-486b-ba79-23fc913f6cf5
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 marca 2020  09:45

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 marca 2020  13:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2020  13:58

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2020  09:29