Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 lutego 2020  09:59

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Adaptacja garażu na magazyn akt – I/Kraków Nowa Huta

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 Roboty budowlane,
  45113000-2 Roboty na placu budowy,
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
  45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
  45262210-6 Fundamentowanie,
  45262300-4 Betonowanie,
  45262310-7 Zbrojenie,
  45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
  45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków,
  45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów,
  45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych,
  45262500-6 Roboty murarskie,
  45320000-6 Roboty izolacyjne,
  45324000-4 Tynkowanie,
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
  45410000-4 Tynkowanie,
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Pędzichów 27, dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,

  lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  12 marca 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 marca 2020  08:41

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2020  13:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 marca 2020  10:59