Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 lutego 2020  13:45

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja SOK oraz dostosowanie budynku bazy hotelowej w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 9 do wymagań technicznych i przeciwpożarowych, przebudowa pokoi hotelowych oraz zagospodarowanie terenu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70 -530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/U/2/ZAP/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71220000-6

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro I lub w pok. 230, piętro III.

 • Termin składania ofert

  12 marca 2020  13:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. o godz. 14:00 w pok. nr 230, piętro III.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 marca 2020  11:10

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 marca 2020  11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 maja 2020  14:26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2020  12:42