Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 marca 2020  11:17

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Poprawa efektywności energetycznej w Inspektoracie ZUS w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 73.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/04/2020-ZAPII

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
   45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia,
   45.44.00.00-3 - Roboty malarskie i szklarskie,
   45.32.00.00-6 –Roboty izolacyjne,
   45.32.10.00-3 – Izolacja cieplna,
   45.42.10.00-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
   45.42.11.00-5- Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów,
   45.45.00.00-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
   45.11.12.20-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu,
   45.26.10.00-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych,
  ul. 1 Maja 10, pok. 105, 10-118 Olsztyn

 • Termin składania ofert

  27 marca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 27.03.2020 r. o godzinie 10:15 w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, pok. 325, 10-118 Olsztyn.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2020  07:24

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2020  09:21

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2020  09:41

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2020  09:43

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2020  10:05

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2020  10:06

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2020  07:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  12:25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2020  08:41