Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 marca 2020  10:49

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodno – kanalizacyjnego w Inspektoracie ZUS w Jaworznie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/271/02/2020 – ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
  45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  45232130-2 Kanalizacja deszczowa
  45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
  45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
  71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Pisemną ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, Budynek A, I piętro, pok. 821.

 • Termin składania ofert

  31 marca 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy PZP.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje zamiaru usytuowania dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, w godz. 8.00-14.00, upoważniony jest – Sebastian Solarz – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, tel. 32 368-32-03, fax: 32 368 33 99; mail: zap_sosnowiec@zus.pl
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, budynek B, pok. 316, III piętro.
  3. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 09.03.2020r. pod numerem 519372-N-2020.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2020  11:32

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2020  13:40
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  1. Termin składania ofert - 07.04.2020r., godzina 14:00
  2. Zamawiający zaleca złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia 03.04.2020r. aby umożliwić przekazanie jej do kwarantanny przed upływem terminu na otwarcie ofert.
  3. Termin otwarcia ofert - 07.04.2020r., godzina 14:30

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  7 kwietnia 2020  14:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2020  08:25
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  1. Pisemną ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1 w terminie do godz. 14:00 dnia 21.04.2020r.
  2. Zamawiający zaleca złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia 17.04.2020r. aby umożliwić przekazanie jej do kwarantanny przed upływem terminu na otwarcie ofert.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec ul. Partyzantów 1, budynek B, pok. 316, III piętro.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  21 kwietnia 2020  14:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 kwietnia 2020  10:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 czerwca 2020  13:23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2020  08:19