Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2020  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk
  ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90919200-4; 90911100-7; 90919100-3; 90916000-1; 90610000-6; 77310000-6

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1.Wykonawca składa ofertę określona w pkt. 10 ust. 10 pkt. 3 pkkt. 1) /pisemną/dnia 08.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ZUS Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk.
  Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru tej formy, z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 2.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta winna zostać złożona w terminie na 3 dni kalendarzowe przed terminem otwarcia.
  Osobiste lub przez posłańca składanie ofert zgodnie z zaleceniami ZUS Oddział w Gdańsku otrzymanymi przy wejściu do budynku.
  2.Wykonawca składa ofertę określona w pkt. 10 ust. 10 pkt. 3 pkkt. 2) - /elektroniczną/do dnia 08.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP /https://epuap.gov.pl/i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu i na stronie https://www.zus.pl.

 • Termin składania ofert

  8 kwietnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Dodatkowe informacje

  1.Ofertę składa się w jednej z form:
  1)W formie pisemnej wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia/uzupełnienia dokumentów oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
  Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru tej formy, z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 2.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta winna zostać złożona w terminie na 3 dni kalendarzowe przed terminem otwarcia.

  2)W formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
  Zamawiający informuje, że oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2020  13:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2020  14:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2020  10:10