Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2020  14:07

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz w podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i Sanoku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Adres zamawiającego

  ul. Rynek 18b, 38-200 Jasło

 • Województwo

  podkarpackie

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne
  45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  siedziba Zamawiającego, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18 B, budynek A

 • Termin składania ofert

  14 kwietnia 2020  08:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 3-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2020  14:35

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2020  14:37

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2020  12:06

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2020  14:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  13:31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  13:29