Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 kwietnia 2020  14:12

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa dwóch samochodów osobowo-ciężarowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z podziałem na części

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Tomasza Zana 36 i 38C, 20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/271/03/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34100000-8; 34110000-1; 34115200-8; 34130000-7; 34136000-9

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać elektronicznie w terminie do dnia 16.04.2020 r. godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

 • Termin składania ofert

  16 kwietnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.Zamawiający do komunikowania się z Wykonawcami wykorzystywać będzie pocztę elektroniczną e-mail: ZAP_Lublin@zus.pl
  2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na adres e-mail.
  3. Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2020 r. o godzinie 12:00. Miejsce otwarcia ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie; ul Tomasza Zana 38C, 20- 601 Lublin; ZAP, piętro IX pokój nr 918; Otwarcie ofert jest jawne.
  5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
  6. Otwarcie ofert ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemiologicznym dotyczącym zapobieganiu i przeciwdziałaniu wirusa COVID-19, odbędzie się w formie online.
  7. Identyfikator postępowania jest następujący: 3bf0d0d8-61d4-4714-ae8c-dece6dc48aa7

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2020  13:13

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2020  14:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 kwietnia 2020  09:55

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2020  13:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2020  12:48