Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 kwietnia 2020  12:26

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup wraz z dostawą 2 szt. samochodów:
  część I - samochód osobowy, szt. 1;
  część II - samochód osobowo-ciężarowy 2+1, szt. 1;
  na potrzeby Oddziału w Pile.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Pile

 • Adres zamawiającego

  ul. Dr. Drygasa 7, 64 - 920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  270000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 2 szt. samochodów – samochodu osobowego oraz samochodu osobowo-ciężarowego 2+1.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

  część I zamówienia – zakup i dostawa samochodu osobowego - szt.1;
  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  34110000-1 Pojazdy osobowe

  część II zamówienia – zakup i dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 2+1, szt. 1;
  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  34100000-8 Pojazdy silnikowe

  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
  Szczegółowy opis zamówienia dla każdej z części stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  Warunki realizacji zawarte zostały we Wzorze umowy.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  siedzibie Oddziału ZUS w Pile, ul. Dr. Drygasa 5, budynek B, Kancelaria ogólna

 • Termin składania ofert

  30 kwietnia 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 3-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez Kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednie wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2020  08:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 kwietnia 2020  08:04