Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 kwietnia 2020  16:39

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa systemu druku wielobarwnego cyfrowego

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/11/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  42991200-1 Maszyny drukarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3. Siwz:
  1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, lub
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  6 maja 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania -3eb0fe94-2588-4fcf-a8e6-8cadea93ae62
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2020  13:44
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: IV
  Punkt: 1.2
  Było:
  Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych).
  Jest:
  Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  6 maja 2020  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2020  13:46

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2020  14:50

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2020  14:54

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 maja 2020  15:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 czerwca 2020  14:07