Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 kwietnia 2020  11:33

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą źródła ciepła budynku Inspektoratu w Choszcznie, ul. Władysława Jagiełły 28

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/RB/6/ZAP/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45331110-0 Instalowanie kotłów
  50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
  45000000-7 Roboty budowlane
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć na I piętrze, wrzucając ją do oznaczonego pojemnika na dokumenty lub przesłać za pośrednictwem Poczty lub posłańca do siedziby Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.

 • Termin składania ofert

  30 kwietnia 2020  11:32

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2020  12:50

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2020  13:59

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2020  11:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 czerwca 2020  09:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lipca 2020  12:37