Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 kwietnia 2020  14:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w Oddziale w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/08/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Główny kod CPV: 90910000-9 - usługi sprzątania.
  2. Dodatkowe kody CPV:
  90911200-8 - usługi sprzątania budynków,
  90919200-4 - usługi sprzątania biur,
  90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic,
  90620000-9 - usługi odśnieżania,
  90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń,
  90911300-9 - usługi czyszczenia okien,
  90914000-7 - usługi sprzątania parkingów,
  77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza, służącego do złożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP (adres: https://epuap.gov.pl) oraz udostępnionego na miniPortalu (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl).

 • Termin składania ofert

  20 maja 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania (miniPortal): 7cb1163e-9059-4d91-863b-cf1d8d7d3e17
  2. Klucz publiczny został dołączony do pliku, zawierającego Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 kwietnia 2020  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2020  19:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lipca 2020  14:30