Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 kwietnia 2020  14:11

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła grzewczego gazowego z zamkniętą komorą spalania w Inspektoracie ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 wraz ze świadczeniem nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/271/003/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45331110-0 Instalowanie kotłów
  50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  osobiście lub za pomocą posłańca: w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie zamawiającego: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom – Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wejście B),
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21a.

  UWAGA WAŻNE!!!:
  Zamawiający informuje, że oferty składane w formie pisemnej w sposób określony w pkt 1.5.2.2 lub 1.5.2.3 SIWZ zostaną poddane obowiązkowej „kwarantannie” przez 3 dni kalendarzowe, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem (dotyczy to również każdej korespondencji złożonej w tej formie w przedmiotowym postępowaniu).

 • Termin składania ofert

  29 kwietnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku, w godzinach
  8.00 – 15.00 są:
  w zakresie spraw formalno-prawnych:
  Grzegorz Kozicki, tel. 48 38-56-375, grzegorz.kozicki@zus.pl
  w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
  Robert Wężykowski, tel. 48 38-56-400, robert.wezykowski@zus.pl

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2020  12:41

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 kwietnia 2020  08:16

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2020  14:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2020  14:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2020  12:06