Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 kwietnia 2020  11:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w II Oddziale ZUS w Poznaniu i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań
  T: +48 61 874 53 00
  F: +48 61 877 28 50

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/271/7/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000-9 Usługi sprzątania.
  90911200-8 Usługi sprzątania budynków
  90919200-4 Usługi sprzątania biur
  90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 Usługi odśnieżania
  90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
  90911300-9 Usługi czyszczenia okien
  90914000-7 Usługi sprzątania parkingów
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami do niej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

  Link za pośrednictwem, którego Wykonawca może złożyć ofertę: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/, a także https://miniportal.uzp.gov.pl/

  Identyfikator postępowania: 3a69367d-2d73-44cc-92d9-0cfcd32d0af3

 • Termin składania ofert

  26 maja 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:
  Agnieszka Wiśniewska
  adres e-mail: zap_poznan2@zus.pl
  tel. +48 61 874 53 00
  2. Klucz publiczny stanowi załącznik do SIWZ.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  5. Identyfikator postępowania: 3a69367d-2d73-44cc-92d9-0cfcd32d0af3

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2020  12:20

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 maja 2020  07:16

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2020  14:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 czerwca 2020  12:36