Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 kwietnia 2020  10:02

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup nowych pojazdów typu osobowego i osobowo-ciężarowego 4+1 dla Oddziału ZUS w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, 36

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/4/2020-ZAP-3

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1 Samochody osobowe
  34136000-9 Samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy dostarczyć osobiście, poprzez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  43-350 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34, 36

  UWAGA ! Zamawiający informuje, że oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 3 dni kalendarzowe, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem. W związku z tym prosimy aby w miarę Państwa możliwości oferty znalazły się u Zamawiającego w terminie do 30.04.2020 roku.

 • Termin składania ofert

  6 maja 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 kwietnia 2020  11:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2020  13:26

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2020  14:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2020  14:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  12:10