Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 kwietnia 2020  14:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/7/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90919200-4; 90911100-7; 90919100-3; 90916000-1; 90610000-6; 77310000-6

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1)ofertę należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk
  lub

  2)dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

  UWAGA: Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 2.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta winna zostać złożona w terminie na 3 dni kalendarzowe przed terminem otwarcia.

 • Termin składania ofert

  4 maja 2020  07:15

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  UWAGA: Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 2.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta winna zostać złożona w terminie na 3 dni kalendarzowe przed terminem otwarcia.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 kwietnia 2020  14:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2020  09:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 maja 2020  07:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2020  14:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2020  13:00