Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 kwietnia 2020  11:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/8/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911100-7; 90919100-3; 90916000-1; 90610000-1; 77310000-6

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Termin składania ofert

  3 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 maja 2020  07:55

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  09:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 maja 2020  07:40

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2020  07:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  07:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  07:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  13:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2020  07:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2020  08:15
 • Zmiana dotyczy

  Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: II.1.2
  Zamiast:
  90919200
  Powinno być:
  90911200
  Numer sekcji: II.1.2
  Zamiast:
  90911100
  90919100
  90916000
  90610000
  77310000
  Powinno być:
  90919200
  90911300
  90911100
  90919100
  90916000
  90921000
  90610000
  90914000
  90620000
  90630000
  77310000
  Numer sekcji: Nagłówek
  Zamiast:
  Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania biur
  Powinno być:
  Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania budynków

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  3 czerwca 2020  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2020  07:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 czerwca 2020  12:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lipca 2020  12:00