Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 kwietnia 2020  13:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i środków czystości do sprzętu komputerowego oraz nośników do archiwizacji dla Oddziałów ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz dla podległych im terenowych jednostek organizacyjnych (TJO) oraz Centrum Wsparcia Informatyki (CWI)

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  w terminie do 15 maja 2020 r. do godziny 13:00. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie u ochrony obiektu (parter wejście główne).
  Pracownik wyznaczony przez Zamawiającego odbierze dokumenty potwierdzając termin ich złożenia.
  UWAGA! - Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z 2 marca 2020 roku
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta zostanie poddana obowiązkowej kwarantannie przez okres 3 dni kalendarzowych, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem,
  tj. do 11 maja 2020 roku.

 • Termin składania ofert

  15 maja 2020  13:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi 15 maja 2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, hol – I piętro, o godzinie 13:30.
  2. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45,
  41-500 Chorzów, wyłącznie na numer faks 32 34 90 580, wyłącznie na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl


Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2020  12:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 maja 2020  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  14:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2020  13:00