Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 kwietnia 2020  14:09

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do gabinetów lekarskich i poczekalni Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z podziałem na części

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, ul. Tomasza Zana 36 i 38C, 20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/271/05/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45330000-9, 45331200-8, 45331220-4, 39717200-3

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać elektronicznie lub papierowo w terminie do dnia 13.05.2020 r. godz. 10:00.
  Oferty składane papierowo należy dostarczyć osobiście, poprzez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin, piętro IV, pok. 406. Uwaga: W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami bezpieczeństwa i ochrony: wszystkie dokumenty w tym złożone oferty 3-dniowej kwarantannie (dokumenty można złożyć tylko w specjalnie przygotowanych pojemnikach umieszczonych przy wejściu do budynku 38C w godzinach od 8.00 do 15.00 i one są obsługiwane przez Kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia). Prosimy o odpowiednie wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem).
  Oferty składane elektronicznie: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

 • Termin składania ofert

  13 maja 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) ustawy Pzp

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, e-mail: ZAP_Lublin@zus.pl
  2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na adres e-mail.
  3. Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne.
  4. Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na dwie następujące części:
  1) Część 1 – „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do gabinetów lekarskich i poczekalni w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1a do SIWZ.
  2) Część 2 – „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do gabinetów lekarskich i poczekalni w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radzyniu Podlaskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1b do SIWZ.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2020 r. o godzinie 12:00. Miejsce otwarcia ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie; ul Tomasza Zana 38C, 20- 601 Lublin; ZAP, piętro IX pokój nr 918;
  6. Otwarcie ofert jest jawne.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2020  09:58

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  13:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  11:28