Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 kwietnia 2020  15:05

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja SSWiN i CCTV w budynkach II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu oraz Biura Terenowego ZUS w Miliczu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/3/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
  32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
  32234000-2 Kamery telewizyjne w obwodzie zamkniętym
  45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
  45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław.

  osobiście:
  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11,
  stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60 (wejście „C” od ul. Pretficza),
  w godz. 8.00 – 15.00

  W związku z podjętymi w ZUS działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż wyłączona została bezpośrednia obsługa klientów, a wymagane dokumenty można złożyć tylko w specjalnie przygotowanych pojemnikach).

 • Termin składania ofert

  18 maja 2020  13:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 3-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem, tj. do 14.05.2020 r.).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 maja 2020  10:39

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2020  15:14

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2020  15:21

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 maja 2020  15:14

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2020  15:06

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2020  15:08

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2020  10:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  13:42

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  13:53

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2020  15:22

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 czerwca 2020  14:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lipca 2020  14:44

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 lipca 2020  14:47