Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 maja 2020  13:50

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż mebli biurowych, krzeseł biurowych obrotowych oraz regałów jezdnych i stacjonarnych w ramach pierwszego wyposażenia dla nowopowstałego budynku Oddziału ZUS w Częstochowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/271/1/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  1. Część I:
  39100000-3 meble
  39130000-2 meble biurowe
  39141000-2 meble i wyposażenie kuchni
  2. Część II:
  39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
  39112000-0 krzesła
  39111100-4 siedziska obrotowe
  3. Część III:
  39131100-0 regały archiwalne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3. SIWZ:
  1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 42/45
  lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  26 maja 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Identyfikator postępowania".
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2020  09:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2020  11:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2020  11:35

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2020  12:25

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  13:50

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2020  06:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 czerwca 2020  08:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 czerwca 2020  09:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 czerwca 2020  09:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 czerwca 2020  11:35