Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 maja 2020  09:18

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty remontowe w budynku ZUS O/Elbląg ul. Teatralna 4

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Adres zamawiającego

  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  520000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45442100-8 Roboty malarskie
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45431000-7 Kładzenie płytek
  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą, na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg

 • Termin składania ofert

  8 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2020 r., o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego - Elbląg ul. Mazurska 5, piętro I, pok. 234

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  13:42

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  12:50

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 czerwca 2020  13:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 czerwca 2020  08:33