Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 maja 2020  14:44

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W TORUNIU

 • Adres zamawiającego

  ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  560000/271/03/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kod CPV: 90511000-2
  Opis: Usługi wywozu odpadów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

  z dopiskiem: „OFERTA: Odbiór odpadów komunalnych stałych, pok. 102A”

 • Termin składania ofert

  8 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  11:56

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  11:57
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  9 czerwca 2020, godz.: 10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 czerwca 2020  14:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  10:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  10:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  10:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  10:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  10:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  10:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 czerwca 2020  08:14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lipca 2020  14:22