Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 czerwca 2020  13:17

 • Tytuł postępowania

  Wywóz nieczystości stałych segregowanych z budynku O /ZUS Rzeszów Inspektorat w Przeworsku ul. Dworcowa 1.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/04/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90511000-2 Usługi wywozu odpadów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  siedziba zamawiającego al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów dziennik podawczy pok.26

 • Termin składania ofert

  9 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7,

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje


  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Janusz Żebracki, stanowisko służbowe: Specjalista
  tel: (017) 86 75 284 e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl godziny pracy: 6.00 – 14.00.
  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Zbigniew Słysz, stanowisko służbowe: Specjalista
  tel: (017) 86 75 019 e-mail: zbigniew.slysz@zus.pl godziny pracy: 6.00 – 14.00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2020  10:49

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 czerwca 2020  12:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 czerwca 2020  08:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lipca 2020  12:24