Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 czerwca 2020  11:55

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. O/Płock, ul. Jachowicza 1 – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/9/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
  71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
  71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie zamawiającego w Płocku, al. Jachowicza 1, piętro I lub w pok. 211, piętro I – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych.

 • Termin składania ofert

  19 czerwca 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  2. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  1)w zakresie proceduralnym – Paulina Bagińska
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 2505.
  2)w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Justyna Gajewska
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  tel. (24) 262-52-71 wew. 2306.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2020  12:25

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 czerwca 2020  14:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 czerwca 2020  08:36