Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 czerwca 2020  10:29

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi serwisu tj. konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w Oddziałach ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów tel. (17) 8675000 faks (17) 852 36 38, strona internetowa www.zus.pl, adres e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl NIP: 521 30 17 228, REGON 000017756

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/01/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
  - 50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/my/portal/
  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

 • Termin składania ofert

  6 lipca 2020  10:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: f855f949-e505-4305-905f-e998fa55664a
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka
  Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lipca 2020  14:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 sierpnia 2020  13:08