W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 czerwca 2020  12:18

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW ZUS O/RZESZÓW, I/MIELEC, I/STALOWA WOLA.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów
  Numer telefonu: + 48 17 86 75 000
  Numer faksu: + 48 17 852 36 38
  Adres strony internetowej: www.zus.pl

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/05/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kod CPV 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie al. Piłsudskiego 12 pok. 26 Dziennik Podawczy, lub skrzyni wrzutowej na dokumenty do jednodniowej kwarantanny.

 • Termin składania ofert

  16 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7,

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewidział ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Janusz Żebracki, stanowisko służbowe: Specjalista
  tel: (017) 86 75 284 e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl godziny pracy: 6.00 – 14.00.

  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Andrzej Strączek, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel: (017) 86 75 321 e-mail: andrzej.straczek@zus.pl godziny pracy: 7.00 – 15.00.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 czerwca 2020  12:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 czerwca 2020  09:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 sierpnia 2020  13:25