W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 czerwca 2020  12:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Adres zamawiającego

  ul. Rynek 18b
  38-200 Jasło

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  130000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 - usługi sprzątania budynków
  90919200-4 - usługi sprzątania biur
  90911300-9 - usługi czyszczenia okien
  98310000-9 – usługa prania i czyszczenia na sucho
  90610000-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 - usługi odśnieżania
  90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń
  77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty/wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  https://epuap.gov.pl/wps/my/portal/

 • Termin składania ofert

  30 lipca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania: 658fa940-a6e4-4c17-8b03-20f6119f770b
  Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lipca 2020  09:24
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany


  Sekcja VII: Zmiany
  VII.1)
  Informacje do zmiany lub dodania
  VII.1.2)
  Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
  Numer sekcji: III.1.3
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  Zamiast:
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest świadczenie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, usługi utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została/jest wykonana/wykonywana, wraz z załączeniem dowodów*, określających czy ta usługa została lub jest wykonywana należycie.
  Zamawiający informuje, że przy ocenie warunku, będzie uwzględniał tylko usługi, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej**;
  b) każda usługa była/jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych;***
  c) każda usługa wykonywana była w sposób ciągły, tj. przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
  d) każda usługa polegającą na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej** była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni wewnętrznej min. 5 000 m2.
  * Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem braku możliwości pozyskania dokumentów. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  ** przez budynki użyteczności publicznej – należy rozumieć obiekty wskazane w § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065), tj. „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” – z wyłączeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów itp.
  *** Wszelkiej interpretacji dotyczącej terminu wyrażonego w miesiącach zamawiający będzie dokonywał zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  — w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek, o którym mowa zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zgodnie z powyższymi warunkami,
  — wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
  — pozostałe informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ.
  Powinno być:
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest świadczenie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, usługi utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została/jest wykonana/wykonywana, wraz z załączeniem dowodów*, określających czy ta usługa została lub jest wykonywana należycie.
  Zamawiający informuje, że przy ocenie warunku, będzie uwzględniał tylko usługi, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej**;
  b) każda usługa była/jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych;
  c) każda usługa wykonywana była w sposób ciągły, tj. przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
  d) każda usługa polegającą na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej** była/jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni wewnętrznej min. 5 000 m2.
  * dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem braku możliwości pozyskania dokumentów. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty
  potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  ** przez budynki użyteczności publicznej – należy rozumieć obiekty wskazane w § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1065), tj. „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” – z wyłączeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów itp.
  — w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek, o którym mowa zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zgodnie z powyższymi warunkami,
  — wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
  — pozostałe informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ.
  Numer sekcji: IV.2.2
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Zamiast:
  Data: 30/07/2020
  Czas lokalny: 09:00
  Powinno być:
  Data: 10/08/2020
  Czas lokalny: 09:00
  Numer sekcji: IV.2.7
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
  Zamiast:
  Data: 30/07/2020
  Czas lokalny: 12:00
  Powinno być:
  Data: 10/08/2020
  Czas lokalny: 12:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  10 sierpnia 2020  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lipca 2020  09:29

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 sierpnia 2020  07:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 listopada 2020  13:55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 grudnia 2020  10:13